Home > Teacher Problem > ผู้เรียนทำข้อสอบได้น้อยมาก > ผู้เรียนไม่เตรียมตัวมาให้เหมาะสม
ผู้เรียนไม่เตรียมตัวมาให้เหมาะสม

บางครั้งผู้เรียนจะใช้เวลาในการสอบมากเกินไปโดยไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจเป็นเพราะพวกเขาสนใจข้อมูลบางอย่างที่ไม่สำคัญในหนังสือ พวกเขามักจะเตรียมตัวแค่การฝึกทำโจทย์แปลกๆในหนังสือมากกว่าจะสนใจว่าหนังสือสอนอะไรพวกเขาบ้าง ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเตรียมตัวอย่างผิดๆคืออนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ ในสถานการณ์แบบนี้ ผู้เรียนมักจะมุ่งความสนใจไปที่การหาหนังสือมากมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอบเข้าห้องสอบ และหลังจากเริ่มสอบ พวกเขาจะทุ่มเวลามากมายไปกับการเปิดตำราเหล่านั้นเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ หรือที่แย่ยิ่งกว่าคือการอ่านเนื้อหาเหล่านั้นและทำความเข้าใจในห้องสอบ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ การที่พวกเขาเรียนโดยอาศัยการท่องจำมากกว่าการทำความเข้าใจหลักของเนื้อหาแล้วนำไปประยุกต์ใช้หรือจัดความสัมพันธ์ต่างๆ

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ใช้เกณฑ์คะแนนที่มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การประเมินความสามารถ หรือเกณฑ์การให้คะแนน(Rubric) คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถประเมินผู้เรียนได้ในหลายๆด้าน โดยแต่ละด้านจะมีลิสต์ของข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนพร้อมลำดับคะแนน ซึ่งจะมีคำอธิบายและ/หรือตัวอย่างของพฤติกรรมหรือคุณภาพของผู้เรียนอธิบายไว้ชัดเจนในแต่ละระดับ รูบิค ไม่เพียงช่วยเพิ่มความยุติธรรมและประสิทธิภาพในการให้คะแนนเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนตัวชี้นำสำหรับผู้เรียนด้วย เพราะว่า (1)รูบิคสามารถสื่อสารให้ผู้เรียนของคุณทราบว่างานแต่ละชิ้นมีการประเมินอย่างไร เช่น คุณจะให้คะแนนพวกเขาจากผลด้านใดของงาน (2)กำหนดระดับที่แตกต่างของคุณภาพของการทำงานของผู้เรียนในแต่ละด้านที่ถูกประเมิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าพวกเขาควรโฟกัสไปที่ด้านใด และมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบว่าผลงานที่ดีของชั้นเรียนเป็นอย่างไร

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประเมินตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณให้ตัวอย่างข้อสอบกับผู้เรียน คุณควรส่งเสริมให้พวกเขาได้ลองทำโจทย์เหล่านั้นจริงๆ ในบรรยากาศเสมือนจริง (เช่น การปิดตำรา การจำกัดเวลา เป็นต้น) ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะสามารถตระหนักได้ถึงความสามารถที่แท้จริงของพวกเขา แต่ในทางตรงกันข้าม หากตัวอย่างข้อสอบที่คุณนำมาง่ายเกินไปจนพวกเขาสามารถตอบได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้พวกเขาประเมินตนเองสูงเกินไปและไม่สนใจที่จะปรับปรุงความสามารถของตนเอง

แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนกับผู้เรียนโดยตรง

หากผู้เรียนไม่รู้ว่าควรเตรียมตัวกับการสอบอย่างไร โดยเฉพาะกับคำถามปลายเปิด คุณสามารถช่วยพวกเขาได้โดยการให้คำแนะนำเช่น พวกเขาควรใช้เวลาในการเรียนอย่างไร และควรเตรียมตัวเน้นในด้านใด หากผู้เรียนต้องการเตรียมตัวในการสอบแบบเปิดตำรา คุณอาจช่วยตรวจโน๊ตของพวกเขาได้ว่าสิ่งใดที่ควรเพิ่มหรือลดเพื่อให้ทำคะแนนได้ดีขึ้น (ในกรณีที่สอบแบบเปิดตำรา หลายๆครั้งที่ผู้เรียนมักจะทุ่มเทเวลาไปกับการลอกเนื้อหาในหนังสือลงกระดาษโน๊ต หรือขั้นหน้าหนังสือที่มีเนื้อหาที่พวกเขาคิดว่าจำเป็นในเวลาสอบ มากกว่าจะทำความเข้าใจกับตำราเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อถึงเวลาสอบ พวกเขาจะรู้ว่าควรหาเนื้อหาจากไหน แต่จะไม่รู้ว่าจะใช้เนื้อหาเหล่านั้นอย่างไร


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 3 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 4 : ช่วยผู้เรียนจัดการกับปัญหาที่พบบ่อย

หากผู้เรียนยังคงมีปัญหากับกลยุทธ์ในการเตรียมตัวสอบอยู่เสมอ คุณสามารถช่วยสอนพวกเขาให้ชัดเจนว่าควรใช้กลยุทธ์ในการเตรียมตัวสอบอย่างไร เช่น เตือนให้พวกเขาอ่านโจทย์ให้ดีก่อนที่จะตอบ ช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าควรทุ่มเทให้กับข้อสอบข้อใดก่อนหลังด้วยการระบุคะแนนของแต่ละข้อไว้ด้วย หรือกระตุ้นให้พวกเขาถามหากมีข้อสอบข้อใดที่พวกเขาสับสนหรือไม่เข้าใจโจทย์

แนวทางแก้ปัญหาที่ 5 : ให้ผู้เรียนลองใช้บริการสนับสนุนการเรียนอื่นๆ

ถ้าผู้เรียนของคุณคนใดหรือกลุ่มใด มีปัญหาในการเตรียมตัวสอบค่อนข้างมาก คุณสามารถแนะนำให้พวกเขาเข้าใช้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนและให้คำปรึกษาในด้ายวิชาการ


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 5 :
User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th