ไม่คุ้นกับรูปแบบข้อสอบ

ในบางกรณี ผู้เรียนที่ทำคะแนนสอบได้ไม่ได้ก็เกิดจากการที่พวกเขาไม่คุ้นเคยต่อรูปแบบของข้อสอบบางประเภทที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความสามารถของพวกเขา เช่น หากผู้เรียนทำข้อสอบแบบตัวเลือกมาตลอดระยะเวลาที่เรียนมัธยมปลาย แต่ต้องมาเจอกับข้อสอบบรรยาย 100% ในระดับมหาวิทยาลัย ความสามารถของพวกเขาก็จะกดลงเพราะทักษะในการเขียนที่ไม่สามารถเขียนอธิบายได้ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรมาบ้าง หรือ ในอีกแง่ หากรูปแบบของข้อสอบที่แปลกไป แม้ว่าผู้เรียนจะจะเรียนรู้รูปแบบเอกสารเหล่านั้นแล้ว รวมถึงเรียนรู้ทักษะการเขียนแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังขาดประสบการณ์ที่พวกเขาหาไม่ได้ในการฝึกฝน เช่น ความกดดันจากเวลาที่จำกัด แห่งข้อมูลที่จำกัด เป็นต้น

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ให้ตัวอย่างคำถามง่ายๆที่บ่งบอกได้ว่าข้อสอบของคุณอยู่ในรูปแบบใด

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวกับข้อสอบรูปแบบของคุณได้ ลองยกตัวอย่างคำถามง่ายๆในชั้นเรียนดูแล้วนำข้อที่ยากขึ้นไปออกข้อสอบ ตัวอย่างเหล่านั้นอาจมาจากข้อสอบเก่า ตัวอย่างข้อสอบ หรือจากการบ้านที่คุณให้ไปก็ได้ กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะช่วยห้ผู้เรียนของคุณได้มีโอกาสเตรียมตัวสำหรับรูปแบบข้อสอบที่พวกเขาไม่คุ้นเคย คือการให้พวกเขาได้มีโอกาศในการฝึกฝนว่าคุณอยากให้พวกเขารู้อะไร การ "เรียนรู้จากการกระทำ" จะได้ผลดีที่สุดเมื่อผู้สอนให้ข้อเสนอแนะว่าผลงานของพวกเขาเป็นอย่างไร เพื่อให้พวกเขาได้ปรับตัวตามแนวทางที่คุณต้องการ


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 1 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : จำลองรูปแบบที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวสำหรับรูปแบบข้อสอบที่ไม่คุุ้นเคยคือการ แสดงให้พวกเขาเห็นโดยตรง (เช่น ในชั่วโมงเรียน) เพราะวิธีที่มีประสิทธิภาพก็คือการให้พวกเขาเห็นรูปแบบของข้อสอบโดยตรง ซึ่งอาจจะให้เห็นโดยนำเสนอเป็น ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ และแสดงให้พวกเขาเห็นที่ละขั้น อธิบายที่ละขั้นว่าพวกเขาต้องทำอย่างไร


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th