Home > Teacher Problem > ผู้เรียนทำข้อสอบได้น้อยมาก > ผู้เรียนไม่มีกลยุทธ์ที่ดีในการทำข้อสอบ
ผู้เรียนไม่มีกลยุทธ์ที่ดีในการทำข้อสอบ

ผู้เรียนหลายๆคนเปิดข้อสอบแบบเดียวกับเปิดอ่านนิทาน พวกเขาเปิดและเริ่มทำตั้งแต่หน้าแรก อ่านโจทย์ ตอบคำถาม โดยไม่ได้เปิดดูภาพรวมของข้อสอบเลยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาไม่สามารถจัดการเวลาของพวกเขาได้ดีพอ พวกเขาไม่ดูว่าควรทำข้อไหนก่อน และข้อไหนควรใช้เวลาเท่าไหร่ ทำให้หลายๆครั้งพวกเขาทำข้อสอบไม่ทัน

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : สอนกลยุทธ์ในการทำข้อสอบกับผู้เรียน

สอนให้ผู้เรียนดูข้อสอบทั้งฉบับก่อนและวางแผนว่าพวกเขาควรใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละข้อ หรือแต่ละส่วน ชี้แนะให้พวกเขาทำข้อง่ายๆหรือข้อที่พวกเขามั่นใจว่าทำได้ก่อน เพราะโดยส่วนมากแล้วพวกเขามักจะทำข้อที่มีคะแนนมากก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะมีเวลาทำมัน(เพราะหากทำทีหลังอาจเวลาไม่พอ) และในส่วนที่เป็นเนื้อหาให้พวกเขาต้องอ่านก่อนเพื่อสรุปความ ตอบคำถาม หรือนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ คุณต้องแนะนำให้พวกเขาเสียเวลาเล็กน้อยเพื่อร่างว่าโจทย์ต้องการอะไร ให้อะไรมา และอะไรคือจุดเชื่อมโยงของแต่ละตัวแปรบ้าง

แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ให้ผู้เรียนลองทำข้อสอบสมมติ

ลองให้ผู้เรียนทำข้อสอบที่คล้ายคลึงกับข้อสอบที่คุณจะใช้ทดสอบพวกเขาจริงๆ (ใกล้เคียงที่สุดหรือใช้ตรรกกะเดียวกัน) และดูว่าพวกเขาสามารถใช้ความรู้ทีมีได้แค่ไหน ข้อสอบข้อใดที่ผู้เรียนส่วนมากใช้เวลานานที่สุด ข้อใดที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่ได้เรียนมาก่อนหรือว่าต้องใช้เวลานานมากๆ รับฟังผลตอบรับจากพวกเขาแล้วให้คำแนะนำพวกเขาในการทำข้อสอบที่พวกเขาคิดว่าเป็นปัญหา


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 3 : ให้โอกาสผู้เรียนได้สะท้อนกลยุทธ์ในการสอบของตัวเอง

หลังจากการสอบ คุณควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ในการทำข้อสอบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบครั้งหน้าของตัวเองได้

แนวทางแก้ปัญหาที่ 4 : แนะนำการบริหารเวลาในแต่ละพาร์ทของข้อสอบ

หากข้อสอบของคุณมีหลายพาร์ท (เช่น เติมคำตอบ เขียนบรรยาย แก้โจทย์ปัญหา) ลองให้คำแนะนำผู้เรียนในการบริหารเวลาแบบคร่าวๆว่าพาร์ทใดควรใช้เวลาประมาณเท่าไร หรือจะพูดในขณะทำการสอบก็ได้ (เช่น "คุณเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง คุณควรจะเริ่มทำพาร์ทบรรยายได้แล้ว")

User Comments

Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th