Home > App Reviews > Remind
Remind
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Communication and Network
Price -
Point
Page viewed 8
Bookmarked 4
  • Tag :
  • chat
  • remind
  • announcement
  • translation
  • foreigner
  • communication
  • language
Description

Remind เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างกล่องสนทนาออนไลน์ โดยเน้นการสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อความ แนบไฟล์ หรือส่งรูปภาพไปยังผู้สอนได้ทันทีผ่านกล่องสนทนาส่วนบุคคล นอกจากนี้ Remind ยังอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกลุ่มรายวิชาและสนทนากับผู้สอนโดยตรงได้อีกด้วย Remind มีรูปแบบการแสดงผลที่สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน เมื่อผู้สอนสร้างกล่องสนทนาประจำรายวิชาเอาไว้ ผู้เรียนก็สามารถใส่รหัสของรายวิชา เพื่อเข้ากลุ่มเรียนได้เองโดยที่ผู้สอนไม่ต้องเพิ่มรายชื่อของผู้เรียนให้ยุ่งยาก

Remind ยังเหมาะกับผู้สอนที่ต้องการประกาศหรือแจ้งเตือนเรื่องต่างๆให้กับผู้เรียนในรายวิชา เพราะแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟีเจอร์ Announcement สำหรับให้ผู้สอนประกาศเรื่องต่างๆให้ผู้เรียนทราบ โดยเมื่อผู้สอนประกาศ Remind จะแจ้งเตือนไปยังผู้เรียนทุกคนในทันที จึงไม่ต้องกังวลถึงปัญหาว่าประกาศจะไม่ทั่วถึง Remind ยังมีฟีเจอร์ในการแปลภาษา ซึ่งสามารถแปลภาษาได้มากกว่า 80 ภาษา เหมาะสำหรับผู้สอนที่มีนักเรียนต่างชาติในชั้นเรียน ทำให้ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่ง

Video
Manual
Poster
ในหลายครั้งผู้เรียนมักมีปัญหาไม่กล้าสอบถามผู้สอนในขณะที่เรียนอยู่ในชั้นเรียน รวมไปถึงการติดต่อผู้สอนนอกเวลาเรียนก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนื่องด้วยเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน และบางครั้งในขณะที่ผู้เรียนทบทวนหนังสือแล้วเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจ ก็ไม่สามารถสอบถามผู้สอนได้ในทันที ทำให้การทบทวนบนเรียนไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น Remind ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยผู้เรียนจะสามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามหรือสนทนากับผู้สอนได้โดยตรงทันที่ที่ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือเกิดความไม่เข้าใจในบทเรียน เหมาะสำหรับวิชาที่ผู้สอนไม่สามารถดูแลนักเรียนในชั้นได้อย่างทั่วถึง ผู้สอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่จะมีความยุ่งยากในการเพิ่มชื่อผู้เรียนเทีละคนเข้าไปในกลุ่มสนทนาของแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือผู้สอนที่มีการสอนในหลายชั้นเรียนและต้องการแยกห้องสนทนาของแต่ละชั้นเรียนอออกจากกล่องสนทนาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยสิ้นเชิง
User Comments
Comment this article