Home > App Reviews > Prezi
Prezi
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Learning material preparation
Price -
Point
Page viewed 7
Bookmarked 1
  • Tag :
  • Presentation
  • Slide
  • creation
  • Present
Description

Prezi เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้าง Presentation โดยเน้นให้พรีเซนเทชันมีความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย สร้างสรรค์และน่าสนใจ ทำให้ผู้รับฟังสนใจและรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับการนำเสนอ

Prezi สามารถแชร์รูปแบบพรีเซนเทชันให้ผู้อื่นเห็นได้และสามารถดาวน์โหลดรูปแบบพรีเซนเทชันทีผู้อื่นแชร์ไว้มาใช้ในการนำเสนอของเราได้เช่นกัน ซึ่ง ในเว็บไซต์ของ Prezi มีรูปแบบพรีเซนเทชันมากมายโดยเราสามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้

Video
Manual
Poster
ผู้สอนหลายคนมักจะเจอปัญหาที่ผู้เรียนขาดความสนใจหรือขาดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้สึกว่าการเรียนการสอนนั้นน่าเบื่อ มีรูปแบบการนำเสนอการสอนเดิมๆ ไม่มีแรงดึงดูดและขาดความน่าสนใจ Prezi เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการนำเสนอการสอนด้วยรูปแบบใหม่ ทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนได้อย่างมาก เพราะ Prezi มีรูปแบบที่แตกต่างจาก Presentation เดิมๆ โดยที่สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้ Prezi นั้นเหมาะผู้สอนทุกรายวิชาเพราะเป็นการเพิ่มความความน่าสนใจและแรงดึงดูดภายในห้องเรียน ทำให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกรายวิชา
ปัญหาหนึ่งของการศึกษาคือการที่เด็กส่วนใหญ่ขาดความคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถนำเนื้อหาในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสอบหรือนำไปใช้กับงานจริง Prezi จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ด้วยการทำ Presentation ซึ่งมีตัว Prezi นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ Mind Mapping ทำให้การใช้ Prezi ในการทำ Presentation นั้นสามารถเพิ่มความคิดเชิงวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนได้เพราะเมื่อใช้ Prezi ผู้เรียนก็จะต้องมีการจัดเรียงของมูลและเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในการจัดการข้อมูลเหล่านั้น Prezi จึงเหมาะกับผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลหรือเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้ความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และยังเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์เนื้อหาและนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้อีกด้วย
User Comments
Comment this article