Home > App Reviews > Pinterest
Pinterest
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Knowledge exploration
Price -
Point
Page viewed 5
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

Pinterest เกิดจากการรวมกันของคำว่า Pin (ปักหมุด) + Interest (ความน่าสนใจ) ซึ่งหมายถึง การปักหมุดในสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ซึ่งเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันประเภท Social Bookmark หรือ Web Bookmark สำหรับเก็บหน้าเว็บ คลิปวิดีโอ ไฟล์ภาพ ลิงก์เว็บไซต์และเรื่องราวที่สนใจ ฯลฯ ปัจจุบันจะพบในรูปแบบของ Infographics มากที่สุด ซึ่งเป็นการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเก็บสิ่งที่เป็นความชอบส่วนตัวและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลโดยใช้หลักการของการปักหมุด (Pin) สิ่งที่เราสนใจให้เพื่อนของผู้ใช้ได้เห็น หากเพื่อนในเครือข่ายสนใจจะเกิดเป็นกระแสของการบอกต่อ (Viral Marketing) นอกจากนี้หากเพื่อนในเครือข่ายได้เข้ามาติดตามและมีวิถีความชอบแบบเดียวกัน ก็สามารถเข้ามากด Like หรือ Comment พร้อมกับแบ่งปันไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เป็นต้น

Video
Manual
Poster
สาเหตุจากการที่ผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของเนื้อหาหรือวิชาที่เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอีกหนึ่งปัญหาในห้องเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องกระตุ้นด้วยการเพิ่มความกระตือรือร้นในเรื่องที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่เรียน หรืออาจให้ทำงานโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อที่สนใจเอง จึงจะเกิดเป็นแรงจูงใจในการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถประยุกต์ใช้ Pinterest กับการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนดังนี้ -สร้างกระดาน (Board) แต่ละบทของวิชาทีเรียนหรือฐานข้อมูลต่างๆไว้โดยสามารถใช้ร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน -ค้นหาและปักหมุดรูปภาพ ไฟล์วิดีโอ เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะเรียนในสัปดาห์ต่อไป -ปักหมุดเรื่องราวหรือข่าวที่เป็นกระแสในสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามาอ่าน รวมถึงใส่ความเห็นในสิ่งที่ปักหมุดไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการจดจำว่าสิ่งที่ปักหมุดไว้สำคัญอย่างไร -ใช้เป็นแหล่งรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียน -เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงาน การบ้านหรือโปรเจคตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ โดยสามารถใช้งาน Pinterest ให้เป็นรูปแบบห้องสมุดสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลได้ -ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การส่งผลงานในรูปแบบของ Infographics หรืออื่นๆตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใช้ Pinterest เป็นที่เก็บรวบรวมการสร้างสรรค์ผลงานผู้เรียนในโครงการต่างๆ -ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้เรียนแบบออนไลน์ได้ Pinterest มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการดึงดูดความสนใจเนื่องจากมีความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหาในการใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดของผู้สอนไปยังผู้เรียนเป็นอย่างมาก รวมถึงดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถทำการทบทวนบทเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานทีอีกด้วย
User Comments
Comment this article