Home > App Reviews > ABA English
ABA English
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Knowledge exploration
Price -
Point
Page viewed 6
Bookmarked 0
  • Tag :
  • english
  • learn english
  • conversation
  • grammar
  • vocabulary
Description

ABA English เป็นแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวีดีโอการสอนไวยากรณ์และวีดีโอบทสนทนาเป็นหลัก โดยในแต่ละบทเรียนนั้น จะมีแบบทดสอบ ฟัง พูด อ่าน เขียน โต้ตอบบทสนทนา และคำศัพท์ ให้ได้ทดลองทำ เมื่อทำแบบทดสอบทั้งหมดแล้วก็จะสามารถรับมอบหมายงานมาทำได้ วีดีโอบทสนทนาใน ABA English นั้นจะเน้นการสนทนาสั้น ๆ พร้อมทั้งคำบรรยาย การฝึกพูดมีการเทียบเสียงของเราว่าออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ การฝึกเขียนเป็นการฟังคำศัพท์แล้วนำมาเขียน ในส่วนของวีดีโอสอนไวยากรณ์นั้น มีคำบรรยายพร้อมทั้งการสอนที่กระชับ เข้าใจง่าย รวมถึงการยกตัวอย่าง

แอปพลิเคชัน ABA English นั้นเราจะสามารถใช้งานเนื้อหาบทแรกได้ฟรี และวีดีโอการสอนไวยากรณ์ได้ในทุกบทเรียน แต่ในส่วนอื่นนั้นจะต้องทำการเสียค่าบริการเป็นรายเดือนก่อนจึงจะเปิดให้ใช้งานได้ โดยค่าบริการของ ABA English ถือว่าไม่ถูกนักแต่หากผู้ใช้ขยันฝึกฝนและใช้งานอยู่เป็นประจำก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากทีเดียว

Video
Manual
Poster
ปัญหาของชั้นเรียนบรรยายคือหลายครั้งผู้สอน สอนภาษาอังกฤษ รวมถึงเอกสารประกอบการเรียนก็เป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในภาษาอังกฤษไม่มาก ทำให้ไม่อยากเข้าฟังบรรยาย ซึ่งผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ โดยการให้ผู้เรียนได้ฝึกเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ABA English จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา เพราะ ABA นั้นใช้จะสอนคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้ในการเรียน การสอบและชีวิตประจำวัน ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แข็งแรง โดย ABA แบ่งระดับออกเป็น 6 ระดับตั้งแต่ ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงและระดับธุรกิจ ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายรวมถึงวีดีโอการสอนที่ไม่ยาวมากนักทำให้ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกและไม่เบื่อหนายกับการเรียนรู้ จึงเหมาะสมกับผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนนอกชั้นเรียน และยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนหรือชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
User Comments
Comment this article