Home
ผู้เรียนไม่รู้ว่าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นตัวสนับสนุนการเรียนอย่างหนึ่ง
16 July 2017

แรงจูงใจของผู้เรียนในการพยายามหรือต่อสู้กับการเรียนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบรรยากาศภายในห้องเรียน ทั้งสิ...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Mentimeter
ลักษณะของการบ้านไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
24 May 2017

ผู้สอนสามารถที่จะสร้างการบ้านที่ท้าทายสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มให้กับนักศึกษาได้ เช่น ให้มีการคิดวิธีก...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Spiral
ผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของเนื้อหาหรือคอร์สเรียน
24 May 2017

เนื้อหาและงานที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของเนื้อหาและถ้าผู้เรียนไม่ได้รับรู้ถึงคุณค่าของเนื้อหา พวกเขาจะ...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Spiral
ผู้เรียนไม่มีกลยุทธ์ที่ดีในการทำข้อสอบ
19 April 2017

ผู้เรียนหลายๆคนเปิดข้อสอบแบบเดียวกับเปิดอ่านนิทาน พวกเขาเปิดและเริ่มทำตั้งแต่หน้าแรก อ่านโจทย์ ตอบคำ...


แอปพลิเคชันที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหา
Formative
Education Technology Development and Service หรือ ETS เป็นหน่วยงาน กลางที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน ด้านการทำงานร่วมกันและ ด้านการจัดการข้อมูลและเอกสาร นอกจากนี้ ETS ยังได้ทำการวิจัย ค้นคว้าทางทฤษฎี และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ให้เกิด ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ETS
Can technology really help solve your teaching problems?
To create a "Home" where KMUTT family can come to experience and discover how technology can help make better learning.
Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th