Venngage


0 Like 17 Views
...

Description


Venngage เป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Infographic, Poster, Report ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ได้หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น Venngage นั้นสามารถใช้งานได้โดยที่ผู้สอนไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ หรือการออกแบบ ก็สามารถทำสื่อการเรียนรู้ที่สวยงามและน่าสนใจได้ เนื่องจากมีชุดเครื่องมือ เมนู ที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ ไอคอน รูปภาพ หรือ Template สำเร็จรูป มาประกอบการออกแบบได้มากมายหลายอย่าง อีกทั้งยังมีเมนู Interactive ที่ช่วยสร้างแบบฟอร์ม หรือ Poll สำรวจความคิดเห็นได้อีกด้วย