AnswerGarden


0 Like 39 Views
...

Description


AnswerGarden เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแบบออนไลน์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกัน จุดเด่นของ AnswerGarden คือง่ายต่อการใช้งาน สามารถตั้งประเด็นคำถามหรือหัวข้อที่ต้องการสำรวจความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องทำการสมัครหรือลงทะเบียนเข้าใช้งานรวมทั้งระบบสามารถรองรับคำตอบหรือความคิดเห็นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รูปแบบการแสดงความคิดเห็นนั้นจะแสดงผลออกมาเป็น word cloud ของคำตอบทั้งหมดแบบเรียลไทม์ โดยตัวอักษรของแต่ละข้อความจะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามความนิยมและความถี่ของข้อความนั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละความคิดเห็น ซึ่งช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นถึงลำดับเรื่องและ Keywords ที่สำคัญๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือนำไปใช้การอภิปรายกลุ่มได้ทันที