Classmarker


0 Like 7 Views
...

Description


Classmarker เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้างควิซออนไลน์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบเลือกตอบ True/False การจับคู่คำตอบ การตอบคำถามสั้นๆ และอื่นๆ โดยสามารถแทรกรูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอได้ เหมาะสำหรับผู้สอนที่ต้องการพื้นที่เก็บคลังข้อสอบพร้อมเฉลยโดยไม่จำกัดจำนวนข้อสอบ อีกทั้งยังตั้งค่าให้กับแบบทดสอบได้หลายแบบ อาทิเช่น - การสุ่มทั้งในส่วนของคำถามและคำตอบ - การตั้งค่าข้อสอบเป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ - การตั้งค่าเวลาเปิดและปิดสำหรับวันที่ใช้ทดสอบ - การตรวจสอบคะแนนแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลสรุปของการทำแบบทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนออกมาในรูปของเปอร์เซนต์ จำนวนข้อที่ถูกจากทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สอนที่ต้องการตัวช่วยในการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในชั้นเรียนทั้งนี้เพื่อสามารถใช้เป็นเกณฑ์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการสอนได้