Remind


0 Like 10 Views
...

Description


Remind เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างกล่องสนทนาออนไลน์ โดยเน้นการสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อความ แนบไฟล์ หรือส่งรูปภาพไปยังผู้สอนได้ทันทีผ่านกล่องสนทนาส่วนบุคคล นอกจากนี้ Remind ยังอนุญาติให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วยกลุ่มรายวิชาและสนทนากับผู้สอนโดยตรงได้อีกด้วย Remind มีรูปแบบการแสดงผลที่สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน เมื่อผู้สอนสร้างกล่องสนทนาประจำรายวิชาเอาไว้ ผู้เรียนก็สามารถใส่รหัสของรายวิชา เพื่อเข้ากลุ่มเรียนได้เองโดยที่ผู้สอนไม่ต้องเพิ่มรายชื่อของผู้เรียนให้ยุ่งยาก Remind ยังเหมาะกับผู้สอนที่ต้องการประกาศหรือแจ้งเตือนเรื่องต่างๆให้กับผู้เรียนในรายวิชา เพราะแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟีเจอร์ Announcement สำหรับให้ผู้สอนประกาศเรื่องต่างๆให้ผู้เรียนทราบ โดยเมื่อผู้สอนประกาศ Remind จะแจ้งเตือนไปยังผู้เรียนทุกคนในทันที จึงไม่ต้องกังวลถึงปัญหาว่าประกาศจะไม่ทั่วถึง Remind ยังมีฟีเจอร์ในการแปลภาษา ซึ่งสามารถแปลภาษาได้มากกว่า 80 ภาษา เหมาะสำหรับผู้สอนที่มีนักเรียนต่างชาติในชั้นเรียน ทำให้ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่ง