appear.in


0 Like 18 Views
...

Description


appear.in เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เน้นการติดต่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การสนทนาด้วยเสียงหรือวีดีโอ ซึ่งสามารถใช้สนทนาส่วนตัวหรือติดต่อสนทนาเป็นกลุ่ม ซึ่งจุดเด่นของ appear.in คือง่ายต่อการใช้งาน สามารถสร้างห้องสนทนาด้วยลิงค์ที่กำหนดขึ้นเอง ในการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมห้องสนทนาไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือลงทะเบียนเพียงแค่คลิกลิงค์ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที appear.in มีฟังก์ชันในการใช้งานให้เลือกมากมายทั้งการปรับแต่งห้องสนทนาด้วยภาพพื้นหลัง การใช้สติ๊กเกอร์ Emotion แทนความรู้สึก การแชร์ภาพหน้าจอสำหรับการนำเสนอ นอกจากนี้เพื่อความต่อเนื่องในการสนทนา appear.in สามารถรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต